• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Vmbo brugklassen: bb, kb, gt

Vmbo bb, kb, gt, wat betekent dat allemaal? Op het vmbo hebben we drie soorten brugklassen: de basisberoepsgerichte leerweg (bb), kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en gemengd theoretische leerweg (gt).

Bij vmbo-bb ligt de nadruk vooral op 'doen', dus meer praktijkvakken. Bij het vmbo-gt juist meer op 'uit de boeken leren', dus theorie. En het vmbo-kb zit daar een beetje tussen in.

Extra uitdaging

Wij willen graag dat jij het beste uit jezelf kunt halen. Heb jij bb-niveau, maar kun je bijvoorbeeld heel goed rekenen, dan is het mogelijk dat je rekenen op kb-niveau doet. Of ben je een kb-er, maar ben je bijvoorbeeld heel goed in talen, dan kun je de taalvakken op gt-niveau doen.

Teams en leerwegen op het vmbo

Het vmbo werkt met vier onderwijsteams van leerjaar 1 t/m 4. De teams zijn georganiseerd op onderwijsniveau. Dat wil zeggen dat een leerling in principe vier jaar lang op hetzelfde niveau door dezelfde groep docenten en teamleider wordt begeleid. We hebben twee teams vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bb)/kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en twee teams gemengd theoretische leerweg (gt). In de teams basis/kader is er meer aandacht voor beroepsgerichte vakken. In de teams gemengd theoretisch ligt de nadruk meer op theorievakken.

De gemengd theoretische leerweg is de meest theoretische van de drie leerwegen. Het programma is te vergelijken met de vroegere mavo. Leerlingen op de gemengd theoretische leerweg werken zelfstandiger, moeten grotere stukken lesstof verwerken voor proefwerken en de proefwerken zijn van een hoger abstractieniveau. De term ‘gemengd’ staat voor het feit dat op Carmel College Salland alle leerlingen in klas 3 en 4 ook een beroepsgerichte thema’s volgen. Een beroepsgericht thema is grotendeels praktisch van aard en geeft de leerling informatie over dingen die hij/zij later in verschillende beroepen kan tegenkomen. Dat doen we om de leerling zo breed mogelijk op te leiden en het keuzemoment voor een sector/beroep uit te stellen.

De kaderberoepsgerichte leerweg heeft dezelfde vakken als vmbo-gt. Het grote verschil tussen gt en kb treedt met name op in de derde en vierde klas. De gt-leerling werkt 5 lesuren aan beroepsgerichte thema’s, de leerling uit de kaderberoepsgerichte leerweg 12 lesuren. Leerlingen maken niet zoals vroeger een keuze voor een sector als techniek, zorg en welzijn of economie, maar maken kennis met alle aspecten van diensten en producten. Dat doen we om de leerling zo breed mogelijk op te leiden en het keuzemoment voor een sector/beroep uit te stellen. Zowel de gemengd theoretische leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg leiden op voor het mbo. Beide leerwegen kunnen op het mbo instromen op niveau 3 of 4. Dit ligt aan de school waar de leerling zijn/haar loopbaan vervolgt.

De basisberoepsgerichte leerweg is het minst theoretisch. Deze leerlingen krijgen dezelfde vakken, maar minder theorie. Proefwerken bestaan uit concrete vragen, de te verwerken lesstof is aanzienlijk minder groot.  In de derde en vierde klas  is er ook voor deze leerweg 12 uur beroepsgericht onderwijs a.d.h.v. thema’s. Zie voor de toelichting de omschrijving hierboven.

Extra aandacht op het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Dit is geen aparte leerweg, maar is een ondersteuning voor leerlingen die een leerachterstand hebben om er voor te zorgen dat de leerling alsnog een diploma op het juiste niveau kan behalen. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit extra begeleiding of een kleinere klas. De toewijzing voor lwoo wordt niet door Carmel College Salland gedaan, maar door een externe instantie.