• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Leren kiezen

De wereld van arbeid en daarmee ook de wereld van opleidingen verandert snel; functies veranderen, er zijn minder ‘vaste banen’ dan vroeger en opleidingen veranderen van inhoud en naam. Dit vraagt van je dat je jezelf kent en dat je je hierin goed kunt bewegen.

Dit vraagt van onze leerlingen dat zij leren om regelmatig keuzes te maken, die keuzes te evalueren en zo nodig bij te stellen. Dit betekent dat het zichzelf leren kennen, het leren kiezen en het leren omgaan met die onzekerheden en veranderingen de nodige aandacht krijgt in het vak Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) op onze school. Er wordt daarbij steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen en op de ondersteuning door de ouders in de keuzeprocessen.

De mentor speelt ook een belangrijke rol, deze:
• voert loopbaangesprekken met leerlingen;
• controleert welke LOB-activiteiten al door de leerling zijn uitgevoerd;
• verwijst de leerling naar de decaan als er specifieke deskundigheid van de decaan nodig is;
• is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.


LOB per leerjaar:

Leerjaar 1 en 2

LOB is vanaf de eerste klas onderdeel van het mentoren programma en in sommige opdrachten van vakken verweven. De leerlingen worden  zich spelenderwijs bewust van hun kwaliteiten en hun vaardigheden. In de loopbaangesprekken die de leerling met de mentor voert bekijken zij samen of en hoe kwaliteiten en vaardigheden uitgebouwd kunnen worden of extra aandacht nodig hebben. Een blik op de toekomst krijgen de leerlingen door een eerste kennismaking met beroepen, bijvoorbeeld door iemand met een interessant beroep te interviewen.

Leerjaar 3

De profielkeuze staat centraal in LOB in leerjaar 3. In dit jaar gaat de leerling samen met zijn mentor, de decaan, docenten en natuurlijk met zijn ouders zich buigen over deze keuze.
In de eerste helft van het jaar krijgt de leerling, door het maken van opdrachten in Keuzeweb van het keuzebegeleidingsprogramma De Decaan.net, zicht op zijn kwaliteiten, interesses, waarden en menstypen. Tijdens het keuzeproject in januari koppelt de leerling zijn eigenschappen aan profielen, opleidingen en beroepssectoren.

In januari vindt ook de vakkenvoorlichting plaats, waarin informatie over de inhoud van de keuzevakken in de bovenbouw wordt gegeven. In de periode hierop volgend heeft elke leerling een of meerdere gesprekken over zijn profielkeuze met zijn mentor en eventueel met de decaan. In april kiest de leerling definitief voor een profiel.

In het keuzeproces wordt gebruik gemaakt van onderstaande informatiebronnen (bezoekers website kunnen de keuze aanklikken):

Programma www.ccs.dedecaan.net , inclusief Keuzeweb

info profiel havo voor ouders http://ccs.dedecaan.net/kiezen/keuzeweb/route/opdracht/ccsprofielen_havo/r306796

info profiel vwo voor ouders  http://ccs.dedecaan.net/kiezen/keuzeweb/route/opdracht/ccsprofielen_vwo/r306795

profielkeuzeformulier havo
profielkeuzeformulier vwo

voorlichtingsavond Studie en Beroep bij het CCS

Bovenbouw havo-vwo

Leerlingen starten in het vierde jaar met hun gekozen profielvakken en daarnaast volgen zij de vakken uit het gemeenschappelijke- en vrije deel (zie ‘info profiel’).
Er wordt een vervolgstap gezet in LOB: leerlingen gaan verder onderzoeken welke opleidingen zij interessant vinden om eventueel na het halen van hun diploma te volgen.

De leerling wordt steeds meer eigenaar van zijn keuzeproces. Daarom maakt de leerling in de bovenbouw zijn eigen plan: hij bepaalt welke activiteiten hij nodig heeft om verder te komen in zijn keuze voor een vervolgstudie. De leerling bespreekt dit plan met de mentor, gaat aan de slag om de opdrachten uit te voeren en maakt, als dit nodig is, een nieuw plan. De activiteiten waar de leerling uit kan kiezen staan op It’s Learning in het vak LOB.

Dit jaar wordt in de bovenbouw gewerkt met:
LOB-activiteiten in It’s Learning
Een E-portfolio dat door de leerling wordt bijgehouden

Het vierde jaar is voor de havo leerlingen een belangrijk jaar, omdat zij in havo 5 eigenlijk vóór de kerstvakantie al een keuze moeten maken, vooral als het gaat om een studie met decentrale selectie. Zij plannen minimaal 2 meeloopdagen in om te ervaren of een opleiding echt interessant voor hen is.
Vwo-leerlingen zijn een jaar langer in de gelegenheid om een studie te kiezen.


Het decanaat havo - vwo

De decanen werken  ‘tweedelijns’. De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor de leerling als hij vragen heeft over LOB. Wanneer de mentor en leerling met vragen blijven zitten, komt de decaan in beeld. De decanen ontwikkelen het LOB-programma voor alle jaarlagen en zij ondersteunen de mentoren bij het uitvoeren van LOB.

Havo:  Ingrid de Rapper    aanwezig op: dinsdag, woensdag en vrijdag 


Vwo: Marita Groote Schaarsberg         aanwezig op: maandag t/m donderdag