• Search
 • Home
 • Email
 • Print
 • Contact

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Leren kiezen

De wereld van opleidingen is de laatste jaren erg veranderd en minder overzichtelijk geworden. Er komt elk jaar een groot aantal studies bij, vaak ook met Engelstalige benamingen. Verder is de zekerheid die jongeren hebben op een baan na hun opleiding kleiner geworden.

Dit vraagt van leerlingen dat zij leren om regelmatig keuzes te maken, die keuzes te evalueren en zo nodig bij te stellen. Dit betekent dat het leren kiezen, het leren omgaan met die onzekerheden en veranderingen de nodige aandacht krijgt in het vak Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) op school. Het Is echter niet alleen de verantwoordelijkheid van de decanen en mentoren, maar van de hele school, in samenwerking met de ouders en vooral van de leerlingen zelf.

Door middel van de LOB-activiteiten per leerjaar en in het kader van talentontwikkeling proberen we de leerling in staat te stellen om zelfstandig en actief tot inzichten te komen op het gebied van zijn of haar mogelijkheden in de wereld van studie en beroep. Er wordt daarbij een duidelijk beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen en op de ondersteuning door de ouders in de keuzeprocessen.

De taak van de mentor is hierbij zeer belangrijk.

 • Hij voert loopbaangesprekken met leerlingen.
 • Hij controleert welke LOB-activiteiten al door de leerling zijn uitgevoerd.
 • Hij verwijst de leerling naar de decaan als er specifieke deskundigheid van de decaan nodig is.
 • Hij is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.

Bereikbaarheid decanaat

We voeren met het decanaat een 'open deurpolitiek'. Dat wil zeggen dat, als de deur open staat, iedereen binnen kan lopen met vragen of problemen. Als het nodig is, maken we direct een vervolgafspraak met een leerling. Ouders kunnen natuurlijk ook altijd een afspraak maken.

Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen:
havo:  Ingrid de Rapper  e-mail: i.derapper@carmelcollegesalland.nl                                    aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag
vwo:   Marita Groote Schaarsberg e-mail: m.grooteschaarsberg@carmelcollegesalland.nl aanwezig op: maandag t/m donderdag               

Decanaat en LOB per leerjaar:

Leerjaren 1 en 2

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is vanaf de eerste klas onderdeel van het mentorenprogramma en in sommige opdrachten van vakken verweven. Wat betreft het eerste worden leerlingen zich spelenderwijs bewust van hun kwaliteiten en hun vaardigheden. Middels loopbaangesprekken die gevoerd worden met hen wordt samen bekeken of en hoe kwaliteiten uitgebouwd kunnen worden en welke vaardigheden wat extra aandacht behoeven. Hierbij wordt voorzichtig ook al naar de verdere toekomst gekeken. Het streven is om het ePortfolio intensiever in te zetten hiervoor. Middels bepaalde vakopdrachten krijgen leerlingen een eerste kennismaking met beroepen, bijvoorbeeld door iemand met een interessant beroep te interviewen.

Leerjaar 3

De profielkeuze staat wat het maken van een keuze betreft centraal in LOB in leerjaar 3. In dit jaar gaat de leerling samen met zijn mentor, de decaan en docenten en natuurlijk met zijn ouders zich buigen over deze keuze. In de eerste helft van het jaar krijgt de leerling middels opdrachten in Keuzeweb zicht op zijn kwaliteiten, interesses, waarden en menstypen. Tijdens het keuzeproject in januari worden zijn eigenschappen gematcht met beroepssectoren. Vervolgens worden vervolgopleidingen met hun toelatingseisen nader bekeken. In januari vindt tevens de vakkenvoorlichting plaats, waarin informatie over de inhoud van de keuzevakken in de bovenbouw wordt gegeven. In de periode hierop volgend heeft elke leerling een of meerdere gesprekken over zijn profielkeuze, wellicht thuis en op school met zijn mentor en eventueel met de decaan. Het ePortfolio dat bijgehouden wordt, is hierbij een handig hulpmiddel. In april moet de keuze gemaakt zijn. Tijdens het keuzeproces wordt gebruik gemaakt van het programma www.ccs.dedecaan.net, inclusief Keuzeweb.

Voorlichtingsavond voor Studie en Beroep

In het kader van het hele profielkeuzeproces is de voorlichtingsavond voor Studie en Beroep een aanrader om te bezoeken. Deze avond wordt ieder jaar op school georganiseerd op de laatste vrijdagavond van november. Een veertigtal opleidingen presenteert zich aan leerlingen en ouders van klas 3 t/m 6, waarbij een studievoorlichter, een student en een beroepsbeoefenaar ieder hun licht op de opleiding en zijn mogelijkheden laat schijnen.

havo  4

Havo 4 leerlingen starten in dit jaar met hun gekozen profielvakken en daarnaast volgen zij de vakken uit het gemeenschappelijke en het vrije deel .

Er wordt een vervolgstap gezet in LOB: havoleerlingen gaan verder onderzoeken welke HBO opleidingen zij interessant vinden om eventueel na de Havo te volgen. Activiteiten in dit jaar zijn o.a. de voorlichtingsavond voor Studie en Beroep (laatste vrijdagavond in november), deelname aan de Scholenontvangst van Saxion in Deventer en de leerlingen regelen minstens twee meeloopdagen bij HBO opleidingen die hun interesse hebben. Belangrijk in dit jaar is het zo goed mogelijk in beeld krijgen van de voorkeuren voor een vervolgopleiding door de leerling. In havo 5 is de tijd die er is tot het aanmelden voor een HBO-studie korter geworden, dus biedt dit jaar minder ruimte om nog op onderzoek uit te gaan en knopen door te hakken.

In havo 4 wordt gewerkt met:

 • Programma www.ccs.dedecaan.net (zonder Keuzeweb)
 • LOB-opdrachten in It’s Learning
 • E-portfolio wordt door leerling bijgehouden

havo 5

In dit jaar doen de leerlingen eindexamen en kiezen zij een vervolgstudie. Wanneer een leerling nog niet goed weet wat hij wil kiezen, is er tot de kerstvakantie de ruimte om opnieuw meeloopdagen bij een HBO opleiding te regelen, een beroepsbeoefenaar te interviewen, etc. Voor opleidingen met een loting kan de aanmeldingsdatum al op 1 januari sluiten, dus is het van belang dat leerling, ouders en school toewerken naar het bijtijds maken van een gefundeerde studiekeuze.

In havo 5 wordt gewerkt met:

 • Programma www.ccs.dedecaan.net (zonder Keuzeweb) 
 • LOB-activiteiten die passen in eigen plan van aanpak 
 • E-portfolio wordt door leerling bijgehouden

vwo 4

Vwo 4 leerlingen starten in dit jaar met hun gekozen profielvakken en daarnaast volgen zij de vakken uit het gemeenschappelijke en het vrije deel.

Er wordt een vervolgstap gezet in LOB: de leerlingen gaan verder onderzoeken welke WO en eventueel welke HBO opleidingen zij interessant vinden om na het vwo te volgen. Activiteiten in dit jaar zijn o.a. de voorlichtingsavond voor Studie en Beroep (laatste vrijdagavond van november) en de leerlingen regelen minstens twee open dagen bij WO-opleidingen die hun interesse hebben. Het streven is een top 4 van voorkeuren voor een vervolgopleiding door de leerling.

In vwo 4 wordt gewerkt met:

 • Programma www.ccs.dedecaan.net (zonder Keuzeweb)
 • LOB-opdrachten in It’s Learning
 • E-portfolio wordt door leerling bijgehouden

vwo 5

Er wordt een vervolgstap gezet in LOB: de leerlingen gaan verder onderzoeken welke vervolgopleidingen zij interessant vinden om na het VWO te volgen. Activiteiten in dit jaar zijn o.a. de voorlichtingsavond voor Studie en Beroep (laatste vrijdagavond van november), een bezoek aan Rijks Universiteit Groningen voor voorlichtingen en de leerlingen regelen minstens twee meeloopdagen bij WO-opleidingen die hun interesse hebben. Het streven is een top 2 van voorkeuren voor een vervolgopleiding door de leerling.

In vwo 5 wordt gewerkt met:

 • Programma www.ccs.dedecaan.net (zonder Keuzeweb) 
 • LOB-opdrachten die passen in eigen plan van aanpak  (in It’s Learning)
 • E-portfolio wordt door leerling bijgehouden

vwo 6

In dit jaar doen de leerlingen eindexamen en kiezen zij een vervolgstudie. Wanneer een leerling nog niet goed weet wat hij wil kiezen, is er tot de kerstvakantie de ruimte om opnieuw meeloopdagen of proefstudeerdagen bij een WO of een HBO opleiding te regelen, een beroepsbeoefenaar of oud leerlingen te interviewen, etc. Voor opleidingen met een decentrale selectie kan de aanmeldingsdatum al op 15 december sluiten, dus is het van belang dat leerling, ouders en school toewerken naar het bijtijds maken van een gefundeerde studiekeuze.

In vwo 6 wordt gewerkt met:

 • Programma www.ccs.dedecaan.net (zonder Keuzeweb)
 • LOB-activiteiten die passen in eigen plan van aanpak 
 • E-portfolio wordt door leerling bijgehouden