• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Wij zijn een Universumschool

Een Universumschool is een school die speciale aandacht heeft voor de bètavakken. Het kiezen voor exacte vakken en vaardigheden geeft goede kansen op de arbeidsmarkt. Daarom kiezen wij ervoor ons te profileren als bètaschool door extra aandacht te besteden aan de invulling en het niveau van exacte vakken.

Weg met de vooroordelen!

De exacte secties willen af van het vooroordeel dat exacte vakken saai zijn en alleen bestemd voor zeer goede leerlingen. Exacte vakken zijn juist leuk, afwisselend en uitdagend, doordat er ruimte is voor onderzoekend leren en een eigen invulling; wat ga ik onderzoeken, hoe gaat mijn onderwerp eruit zien? Wij krijgen daar ondersteuning bij het Platform Bèta en Techniek.

Leerjaar 1 en 2: Science! 

de eerste twee klassen is het onderwijs in de vakken techniek, natuurkunde en scheikunde samengevoegd in het brede vak Science. De opdrachten zijn zowel onderzoekend als creatief (ontwerp een auto of radarboot) van aard. Via praktische ondervinding ga je de theorie beter leren en begrijpen en wordt onderwijs veel uitdagender.

Extra uitdagend: Technology op het atheneum plus en gymnasium

Leerlingen atheneum plus en gymnasium hebben vanaf de brugklas de mogelijkheid om het leergebied Technology programme te volgen. Op het Atheneum plus krijgen leerlingen het in het eerste leerjaar verplicht een half jaar aangeboden, voordat er gekozen kan worden tussen het international Cambridge programme en Technology programme. Gymnasium-leerlingen kunnen het vanaf januari voor Technology programme kiezen, als verrijkingsstof in hun keuzestudietijd.
 
In het vak maak je uitgebreid kennis met moderne technologie: het toepassen van nieuwe, veelal natuurwetenschappelijke kennis, gericht op het oplossen van praktische problemen. De leerstof bij Technologie is heel breed: het brengt onder andere architectuur, (bio)medische technologie, natuurkunde, informatica, scheikunde en design samen. Je krijgt zo een goed beeld van de verschillende technische universitaire studies en je komt in aanraking met docenten en medewerkers van universiteiten en technologische bedrijven (zowel op school als bij de universiteiten/bedrijven). 

Leerjaar 3: kunststof, cosmetica en voedingsmiddelen

In de derde klassen vindt een Technisch ontwerpdag plaats; iedereen krijgt in een groepje de opdracht een technisch ontwerp te maken. De meest creatieve, maar ook originele, onderwerpen worden beloond met enkele prijsjes. In de derde klas is het scheikunde onderwijs erg veranderd; in plaats van het accent te leggen op afkortingen en formules wordt er via onderzoek en practica dagelijks gebruikte stoffen onderzocht, zoals kunststoffen, cosmetica en voedingsmiddelen. Scheikunde is namelijk overal zonder dat je jezelf daarvan bewust bent. De school neemt ook deel aan een landelijk ontwerpteam voor vernieuwing van het scheikunde onderwijs.

In de bovenbouw: kies jij voor Natuur, Leven en Techniek (NLT)?

In de bovenbouw wordt het exacte vak Informatica als examenvak aangeboden. Hier worden met behulp van verschillende programmeertalen informatiesystemen ontwikkeld. Verder komen aangeleerde vaardigheden zoals technisch ontwerp, gebruik maken van het digitale meetprogramma Coach en zelfstandig onderzoek doen, veelvuldig aan bod bij natuurkunde en scheikunde. De school geeft de leerlingen de keuze het nieuwe exacte vak Natuur, Leven en Techniek (NLT) te kiezen. Dit nieuwe vak brengt techniek en maatschappij samen. Voorbeelden van thema’s zijn: technische toepassingen binnen de Gezondheidszorg, voedingspatronen en sportprestaties.

Interessante practica door universiteiten!

Elk schooljaar komen verschillende universiteiten met zogenaamde mobiele practica langs om de leerstof van zowel wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie betekenisvoller te maken. Het eerste practicum waarmee bij scheikunde wordt gestart, is het biobrandstof -practicum van TU delft in de vorm van de casus “racen met wc papier”. Daarna volgt het practicum DNA (“Bioinformatica Leven in de computer” ) van de universiteit Nijmegen en aansluitend het fotosynthese-practicum van universiteit Wageningen.

DNA-labs

De universiteiten van Utrecht, Delft en Wageningen maken deel uit van een organisatie genaamd “DNA-labs”. DNA-labs heeft als doelstelling leerlingen van zowel havo als vwo kennis te laten maken met onderzoekstechnieken die in het vervolgonderwijs worden toegepast. Studenten van de universiteit Delft en Nijmegen komen uitleg geven over (veelal nieuwe) onderzoekstechnieken en laten leerlingen er ook zelf mee oefenen.

Voordelen van deze samenwerking

De samenwerking tussen deze universiteiten en het Carmel College heeft als bijkomend voordeel dat onze leerlingen meteen kennis kunnen maken met wat het studeren aan een technische vervolgopleiding nu eigenlijk inhoudt. Wij ervaren de mobiele practica aangeboden door DNA-labs als een zeer nuttige verbreding/ verdieping op onze aangeboden lesstof.

Meer informatie

Heeft u zelf een bèta achtergrond en wilt u ons helpen? Neem contact op met mevr. M. Velzeboer Breeman, bètacoördinator. 
 
Meer informatie vindt u op: www.universumprogramma.nl/