• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van de medewerkers, ouders en leerlingen. De taak van de MR bestaat in grote lijnen uit het instemmen met en adviseren over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de organisatie en het onderwijs van de school.

Hoe werkt de MR?

De hele MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Om de agenda vast te stellen overlegt het dagelijks bestuur van de MR drie weken van tevoren met de Centrale Directie. Afhankelijk van de onderwerpen wordt er vooraf over agendapunten vergaderd door verschillende commissies. De commissies Financiën, Personeel en Onderwijs worden gevormd door de personeelsleden van de MR (PMR). 
 
De agenda met bijbehorende stukken staan ongeveer twee weken vóór de MR-vergadering op het netwerk van de school. Alle medewerkers kunnen van tevoren de stukken inzien en eventueel becommentariëren.

De MR vergadering

Eerst is er onderling overleg tussen alle geledingen van de MR. Na ongeveer één uur sluit de Schoolleiding zich aan.

Bevoegheden

Voor een nauwkeurige omschrijving van bevoegdheden van de MR wordt verwezen naar het Reglement Medezeggenschap en het Huishoudelijk reglement MR.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het werk van de MR en/of vragen over de te behandelen onderwerpen kunt u contact opnemen met de leden van de MR. Zij zullen proberen u zo snel mogelijk te antwoorden.