• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Vmbo/pro

De sector vmbo/pro biedt verschillende onderwijsvormen, namelijk vmbo inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.

Het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (vmbo) is een vooropleiding voor allerlei vormen van middelbaar beroeps onderwijs (mbo) en heeft een opleidingsduur van vier jaar. Op het praktijkonderwijs leren kinderen door te doen en krijgen ze theorie- en praktijkvakken op hun eigen niveau.

Vmbo leerwegen (gt, kb en bb)

Op het vmbo hebben we drie leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (bb), kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en gemengd theoretische leerweg (gt). Bij de eerste ligt de nadruk vooral op praktijkvakken, bij de laatste juist meer op theorie. Het kb zit er ongeveer tussenin. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bieden wij leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Intersectoraal

Vanaf het schooljaar 2013 – 2014 volgen alle leerlingen in klas 3 en 4 een intersectoraal programma. Dit programma is breed, praktisch en heeft een oriënterend karakter. In de opdrachten is niet alleen sprake van een verbinding tussen meerdere sectoren, er is ook aandacht voor de integratie van het beroepsgerichte deel in het algemeen vormende deel (denk aan vakken als Nederlands, Engels, wiskunde) en omgekeerd. Door brede programma’s samen te stellen kunnen leerlingen hun beroepskeuze uitstellen en zich beter voorbereiden op toekomstige keuzes. In het praktijkleren wordt intensief contact gezocht met het bedrijfsleven. Hierdoor ontstaat een vorm van verbindend leren, die kan leiden tot een betere motivatie en in het verlengde daarvan tot betere resultaten.

In het intersectorale programma vormt Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) een vast onderdeel. Door deze koppeling kunnen leerlingen betere keuzes maken voor het vervolgonderwijs op het mbo. De verwachting is tevens dat dit zal zorgen voor een afname van vroegtijdig schoolverlaten.

Praktijkonderwijs

Als uit testen op de basisschool blijkt dat een leerling veel moeite zal hebben met de leerstof van het reguliere voortgezet onderwijs, kan het zijn dat praktijkonderwijs de juiste opleiding biedt. Hier leren kinderen door te doen en krijgen ze theorie- en praktijkvakken op hun eigen niveau. Er is speciale aandacht voor persoonlijke begeleiding, sociale vaardigheden en stages. Het is mogelijk bij verschillende bedrijven stage te lopen en certificaten te behalen. In goed overleg wordt de leerling begeleid naar een plaats op de arbeidsmarkt of een aansluitende mbo-opleiding.

Voor toelating is een indicering noodzakelijk door een RVC (regionale verwijzingscommissie). Zij bepalen op grond van de intelligentie, de leerachterstand en het sociaal emotioneel welbevinden of een leerling in aanmerking komt voor Praktijkonderwijs.