• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Vmbo/pro

De sector vmbo/pro biedt verschillende onderwijsvormen, namelijk vmbo inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.

Het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (vmbo) is een vooropleiding voor allerlei vormen van middelbaar beroeps onderwijs (mbo) en heeft een opleidingsduur van vier jaar. Op het praktijkonderwijs leren kinderen door te doen en krijgen ze theorie- en praktijkvakken op hun eigen niveau.

Vmbo leerwegen (gt, kb en bb)

Op het vmbo hebben we drie leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (bb), kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en gemengd theoretische leerweg (gt). Bij de eerste ligt de nadruk vooral op praktijkvakken, bij de laatste juist meer op theorie. Het kb zit er ongeveer tussenin. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bieden wij leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Dienstverlening en Producten (D&P)

In klas 3 en 4 bieden we het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten (D&P) aan.
Centraal in dit programma staat de loopbaanontwikkeling van de leerling. Leerlingen mogen uit verschillende thema’s kiezen op basis van affiniteit en interesse. Hierbij komen niet alleen beroepsvaardigheden, maar ook algemene vaardigheden aan bod. De leerling leert in een betekenisvolle omgeving deze vaardigheden aan. De beroepspraktijk staat centraal, leerlingen ervaren dit is als zeer waardevol. Het examen D&P is een breed oriënterend examen waarin 4 profieldelen voor de leerlingen bb/kb centraal staan. De gt-leerlingen doorlopen 2 profieldelen gedurende de bovenbouw.

Profieldelen:
1. Organiseren van een activiteit (bb, kb en gl)
2. Presenteren, promoten en verkopen (bb en kb)
3. Een product maken en verbeteren (bb en kb)
4. Multimediaal product maken (bb, kb en gl)

Voor meer informatie zie deze presentatie.

Praktijkonderwijs

Als uit testen op de basisschool blijkt dat een leerling veel moeite zal hebben met de leerstof van het reguliere voortgezet onderwijs, kan het zijn dat praktijkonderwijs de juiste opleiding biedt. Hier leren kinderen door te doen en krijgen ze theorie- en praktijkvakken op hun eigen niveau. Er is speciale aandacht voor persoonlijke begeleiding, sociale vaardigheden en stages. Het is mogelijk bij verschillende bedrijven stage te lopen en certificaten te behalen. In goed overleg wordt de leerling begeleid naar een plaats op de arbeidsmarkt of een aansluitende mbo-opleiding.

Voor toelating is een indicering noodzakelijk door de Commissie Toewijzing van het samenwerkingsverband VO 23.05. Zij bepalen op grond van de intelligentie, de leerachterstand en het sociaal emotioneel welbevinden of een leerling in aanmerking komt voor Praktijkonderwijs.