• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Onderwijskundige visie

Onze onderwijskundige visie kan worden samengevat in onderstaande hoofdthema’s:

De leerling staat centraal

Wij vinden persoonlijke aandacht en coaching van de leerling heel belangrijk. Bij ons op school is dan ook veel aandacht voor goede leerlingbegeleiding en mentoraat. Voor leerlingen die dat nodig hebben wordt adequate leerlingenzorg geboden. Het onderwijs en de begeleiding is kleinschalig georganiseerd. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in kleine teams van docenten en leerlingen, wat bijdraagt aan een vertrouwde omgeving. 

De leerling is actief en zelfstandig

Wij bieden leerlingen een uitdagende leeromgeving, zodat zij actief en zelfstandig leren werken. Ze leren ook samen te werken, keuzes te maken en het beste uit zichzelf te halen. De docent is hierbij niet meer alleen kennisoverdrager, maar ook een coach.

Talentontwikkeling van de leerling

Wij willen graag dat uw kind het beste uit zichzelf haalt, op zijn niveau. Daarnaast stimuleren wij talentontwikkeling op het gebied van sport, cultuur, techniek en bèta. Hierbij is het van belang leerlingen de ruimte te geven om te kiezen en door te groeien, bijvoorbeeld binnen de Carmel Classes die vanaf schooljaar 2009-2010 van start zijn gegaan. Wij bieden hiermee een inspirerende, activerende en uitdagende leeromgeving en sluiten zoveel mogelijk aan bij de belangstelling en leefwereld van de leerlingen.

Leren buiten de school

Buitenschools leren staat bij ons op school hoog in het vaandel. Het biedt onze leerlingen de mogelijkheid hun leefwereld te vergroten en het draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Voorbeelden van buitenschools leren zijn: (buitenlandse) excursies, (maatschappelijke) stages, culturele activiteiten, het Carmel Handbal Talent Centrum, het Carmel Wielerpark, etc.. Hiervoor werken wij zoveel mogelijk samen met verschillende partners in de omgeving.  

Internationalisering

Onze school is een leefgemeenschap binnen een groter geheel. Via internationaliseringprogramma’s willen we de stap maken naar Europa en vervolgens naar de wereld. Internationalisering vergroot de leefwereld van onze leerlingen, draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en stimuleert tolerantie ten opzichte van andere culturen.

Een prettige en veilige schoolomgeving

Wij willen een school zijn met een prettige en open sfeer, waarin leerlingen zich veilig voelen. Wij bieden een veilige leeromgeving waarin duidelijke regels worden nageleefd. Daarnaast besteden wij aandacht aan omgangsvormen waarbij wederzijds respect het hoofdthema is. Wij voeren dan ook een duidelijk beleid ter voorkoming van pesten.