• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Passend Onderwijs

Per augustus 2014 is de nieuwe wet Passend Onderwijs ingevoerd. Een wet die beoogt om élk kind het onderwijs aan te bieden dat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij hoort een werkwijze die zich richt op de mogelijkheden van een kind, in plaats van op eventuele beperkingen. Hieronder wordt geschetst wat Passend Onderwijs op Carmel College Salland betekent.

Met de invoering van Passend Onderwijs in augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dat wil zeggen dat scholen de verantwoordelijkheid gekregen hebben om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden: op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs, of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Indien u uw kind bij ons aanmeldt, kijken we eerst of uw kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan onze school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan kijken we naar een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband die de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het (v) so. 

Deze verantwoordelijkheid is ook vastgelegd binnen het Samenwerkingsverband IJssel-Vecht (SWV-VO 23.05)waar Carmel College Salland deel van uit maakt. Onze school wil bijdragen in het samenwerkingsverband, zodat er - zo mogelijk - voor elke leerling in de regio passend onderwijs kan worden geboden.

Streefbeeld: het coachpunt Carmel Salland

Uitgangspunt hierbij is om te allen tijde voorop te stellen dat elke leerling in principe via de reguliere klas onderwijs geniet. Is dat niet mogelijk, dan hebben we intern de faciliteit, desnoods tot en met het examen of (vanuit praktijkonderwijs) tot de toeleiding naar arbeid, om de leerling op het Coachpunt Carmel Salland te begeleiden. Het coachpunt Carmel Salland heeft, gebaseerd op de schoolbrede begeleidingsroute twee hoofddoelen:

  1. uitvoering geven aan het expertisecentrum
  2. uitvoering geven aan onderwijs en begeleiding

De begeleiding op onze school is erop gericht om al onze leerlingen in staat te stellen een diploma te behalen of een succesvol traject op het praktijkonderwijs te doorlopen, dat voor de leerling, op basis van zijn of haar capaciteiten en gebaseerd op de aanmeldingsgegevens, het meest geschikt is