• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. In deze raad zitten ouders, personeel en leerlingen. Zij hebben via de raad instemmingsrecht op het ondersteuningsplan voor extra ondersteuning aan leerlingen van het samenwerkingsverband. In dit plan staan onder meer de afspraken van het samenwerkingsverband over de basisondersteuning. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen, maar zij hoeven niet zelf in de MR te zitten.

Mevrouw Aaltje Booijink heeft namens de ouders van Carmel College Salland zitting in deze raad. Aaltje Booijink is eveneens voorzitter van de ouderraad vmbo.