• Search
 • Home
 • Email
 • Print
 • Contact

Huisregels van de school

Op Carmel College Salland gelden de volgende, eigen huisregels:

Algemeen

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze zich normaal en fatsoenlijk gedragen in en om de school en meewerken aan het schoonhouden van de school en de naaste omgeving. Om de school goed te laten functioneren is het nodig dat er een aantal regels zijn. Deze regels gelden voor alle leerlingen van het Carmel College Salland en worden in de vorm van gedragsregels vastgelegd. Voor het havo-vwo en het vmbo-pro gelden enkele sector gebonden regels.

Huisregels

 • Van de leerlingen wordt verwacht dat zij meewerken de school netjes en schoon te houden
 • Vernielingen, beschadigingen en storingen aan apparatuur, automaten en toiletten worden direct aan een van de conciërges gemeld.
 • Publicaties op prikborden mogen alleen aangebracht worden na toestemming van de schoolleiding.
 • Leerlingen die via meldingsborden opgeroepen worden, melden zich diezelfde dag nog.
 • In de leslokalen en andere, met name genoemde, ruimtes zijn petten en andere hoofddeksels niet toegestaan. Voor leerlingen die uit religieuze overwegingen een hoofddoekje dragen, wordt op dit punt een uitzondering gemaakt.
 • Voor het gebruik van moderne communicatiemiddelen onder schooltijd wordt verwezen naar richtlijnen hieromtrent, die te raadplegen zijn via de website.
 • Leerlingen die de benodigdheden voor de les niet bij zich hebben, melden dit bij het begin van de les aan de docent. Als het opgegeven huiswerk niet in orde is, melden zij dat ook.
 • Jassen worden buiten de leslokalen aan de kapstokken gehangen. Tassen worden tijdens pauzes en tussenuren niet in lokalen achtergelaten, maar meegenomen naar de garderobe of een andere aangewezen plaats.
 • Gevonden voorwerpen worden naar een van de daartoe aangewezen plaatsen gebracht, waar de verliezers ze kunnen afhalen.
 • Per sector zijn aanvullende huisregels vastgesteld. Deze worden aan het begin van het jaar door mentoren aan de leerlingen toegelicht. De huisregels per sector zijn te raadplegen via de website. 

Verblijfsregels in en om de school

 • Leerlingen mogen zich – behalve als zij daar uitdrukkelijk toestemming voor gekregen hebben – nooit zonder toezicht in leslokalen, leercentra, werkkamers, kabinetten of werkplaatsen bevinden.
 • De leerlingen kunnen de pauzes doorbrengen buiten op het schoolterrein, in de centrale ruimtes en de kantines van de schoolgebouwen die hen zijn toegewezen. Zij mogen zich tijdens de pauzes en voor en na de lessen niet ophouden in de gangen bij de leslokalen en ook niet op de openbare weg, de trottoirs en de parkeerterreinen bij de school.
 • Leerlingen verblijven tijdens pauzes of tussenuren in het gebouw waar hun teamdomein zich bevindt. Vrienden en bekenden die geen leerling van het Carmel College Salland zijn, mogen de schoolterreinen niet betreden.
 • Per gebouw wordt een regeling vastgesteld voor het opruimen van overblijfruimtes.
 • Per gebouw zijn aanvullende verblijfsregels vastgesteld. Deze worden aan het begin van het jaar door mentoren aan de leerlingen toegelicht. De verblijfsregels per sector zijn te raadplegen via de website.

Pendelen

Voor het pendelen van het ene naar het andere gebouw gelden de volgende regels:

 • Er wordt gependeld in de pauzes of aan het begin van de les
 • De lessen lopen door tot de zoemer
 • Het eerste lesuur en lessen meteen na een pauze dienen de leerlingen bij het begin van de les bij het lokaal te zijn.
 • Voor het pendelen tussen twee lessen mag een marge van maximaal 10 minuten worden aangehouden.

Veiligheid

 • Op de schoolterreinen mag niet gefietst en op brommers of scooters gereden worden.
 • Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van anderen bij het in- en uitrijden van het schoolterrein. Ook als surveillerende docenten het verkeer regelen. De surveillerende docent heeft slechts een hulpverlenende taak. Leerlingen plaatsen hun fiets in de voor hun klas bestemde stalling. Fietsen en brommers worden te allen tijde in de stalling geplaatst. De doorgangen tussen de rekken en rond de fietsenberging moeten vrij blijven t.b.v. brandweer, ziekenwagen enz. Verkeerd geplaatste fietsen en brommers worden verwijderd. Leerlingen mogen zich ook niet, behalve om hun fiets op te halen, in de fietsenstalling ophouden. Eventuele schade aan fietsen en bromfietsen kan niet door de school vergoed worden. Daarom is het verstandig niet met dure fietsen of scooters naar school toe te komen.
 • Alleen in noodgevallen mag de school via de nooddeuren verlaten worden.