• Search
 • Home
 • Email
 • Print
 • Contact

Klachtenregeling

Betrokkenen bij de school (zoals (ex-)leerlingen, ouders/voogden/verzorgers, personeelsleden, vrijwilligers) kunnen klachten uiten over gedragingen en beslissingen (of het uitblijven ervan) van het College van Bestuur en al degenen die in en voor de school werkzaam zijn of anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap.

Het gaat hier onder meer om klachten ten aanzien van:

 • onjuiste/verkeerde/ongepaste begeleiding van leerlingen;
 • onverantwoord pedagogisch handelen;
 • onjuiste beoordeling van prestaties van leerlingen;
 • seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten;
 • miscommunicatie tussen ouders en school;
 • verkeerd straffen, schorsen of verwijderen;
 • gelijke gevallen niet gelijk behandelen;
 • klachten van ouders of leerlingen over onzorgvuldig handelen;
 • verkeerde houding aannemen ten opzichte van de ouders;
 • verkeerde informatie verstrekken aan (gescheiden) ouders;
 • onvoldoende kwaliteit van onderwijs;
 • onvoldoende veiligheid op school;
 • onvoldoende bepalen van beleid;
 • onvoldoende zorg voor hygiëne;
 • verkeerde inning van ouderbijdrage;
 • aanbieden van te weinig onderwijstijd.

In de regel zullen klachten binnen de school tussen betrokkenen worden afgedaan. Een klager kan zich bij een klacht ook wenden tot de (externe) vertrouwenspersoon die haar/hem behulpzaam kan zijn bij een mogelijke oplossing van de klacht.

Klachten die niet tussen een klager en de direct betrokkenen worden opgelost, worden volgens artikel 2.3 van de klachtenregeling voorgelegd aan de locatie-/sectordirecteur of de teamleider/adjunct-directeur. Als deze eerste behandeling, in de waarneming van de klager, ook niet leidt tot een bevredigende oplossing van de klacht, kan de klager zich wenden tot de schoolleider. De schoolleider neemt dan een beslissing.

Daarnaast kan de klager zijn klacht altijd, gedurende de behandeling van de klacht door de school, voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting Carmelcollege. De wijze waarop klachten worden afgehandeld, is vastgelegd in de Klachtenregeling Stichting Carmelcollege. De Klachtenregeling Stichting Carmelcollege ligt op school ter inzage. Ook kan ze bij de schoolleiding worden opgevraagd.

Het postadres van de Klachtencommissie Stichting Carmelcollege is: Postbus 864, 7550 AW Hengelo.

Ongewenst gedrag

Bij vragen of klachten over ongewenst gedrag (seksueel misbruik en seksuele intimidatie) van medewerkers of medeleerlingen kan een leerling zich wenden tot de schoolleiding, de (externe) vertrouwenspersoon van de school of de vertrouweninspecteur.

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen zijn als eerste aanspreekbaar bij klachten. Een vertrouwenspersoon adviseert de klager/klaagster over de procedure die moet worden gevolgd en verleent hierbij de nodige ondersteuning. De (externe) vertrouwenspersoon/-personen van onze school zijn

 • Mevr. M. Doornenbal, havo/vwo, telefoonnummer: 038-4650227
 • Mevr. S. Palstra, vmbo, telefoonnummer: 0529-463007

Aanspreekpunt anti pesten

Het aanspreekpunt voor de coördinatie van het schoolbeleid in het kader van het tegenaan van pesten op school is:

 • mevrouw M Doornebal (havo/vwo);
 • mevrouw B. Bouhuijzen (vmbo);
 • mevrouw M. Slats (praktijkonderwijs).

Deze personen zijn tevens aanspreekpunt voor ouders en leerlingen in het kader van pesten. 

Vertrouwensinspecteur

Bij vragen of klachten over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op school kan de leerling zich naast de schoolleiding of de vertrouwenspersoon ook wenden tot de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken op het Centrale Meldpunt seksueel misbruik en seksuele intimidatie, dat iedere werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar is op telefoonnummer 0900 - 11 13 111.