• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Ouderbijdrage

Elk jaar vragen wij van ouders/verzorgers een vrijwillige financiële bijdrage om bepaalde activiteiten en voorzieningen te kunnen betalen. Deze bijdrage is vrijwillig, u bent niet verplicht deze te betalen. Onze school vraagt deze bijdrage, omdat het ministerie voor bepaalde zaken en activiteiten niet voldoende of geen geld beschikbaar stelt. Terwijl we toch graag onze leerlingen die extra activiteiten en voorzieningen blijven aanbieden omdat we ze belangrijk vinden voor de school en het onderwijs. Denk aan zaken als kluisjes, schoolexcursies, reisjes etc. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage spreken we jaarlijks af met de Medezeggenschapsraad.  

Onze school maakt deel uit van de Stichting Carmelcollege. Kortgeleden heeft de Inspectie van het Onderwijs het bestuur van onze Stichting erop gewezen dat elke school van Carmel een modelovereenkomst moet gebruiken. Tot dusver hebben de scholen dat niet gedaan. Om nu alsnog aan de eisen van de Inspectie te voldoen bieden we u zowel deze brief als de overeenkomst aan. Bij deze brief zit een overzicht van de activiteiten en voorzieningen waarvoor wij uw bijdrage vragen. U kunt daarop aankruisen voor welke activiteiten en voorzieningen u een bijdrage wilt leveren. U kunt dus kiezen om voor bepaalde zaken wel of niet te betalen. Zoals gezegd bent u niet verplicht te betalen, uw bijdrage heeft ook niets te maken met de toelating van uw kind tot onze school. 

Als u ervoor kiest om in het geheel of voor een deel géén bijdrage te leveren, dan kan het zijn dat we uw kind ook geen voorziening leveren. Of het kan zijn dat we uw kind aan een activiteit niet laten deelnemen. Natuurlijk overleggen we dan altijd vooraf met u. Verder kunnen we de ouderbijdrage eventueel verminderen óf kwijtschelden als daarvoor aanleiding is.

Wil u het schema bij deze brief invullen, ondertekenen en binnen twee weken aan ons terugsturen? U kunt hiervoor de bijgesloten retourenveloppe gebruiken. U ontvangt vervolgens nader bericht over de manier van betalen. Let wel, als u deze brief getekend terugstuurt, dan verplicht u zich om uw bijdrage te voldoen.
Mocht u nog vragen hebben over de vrijwillige ouderbijdrage, neemt dan vooral contact op met ons bestuursbureau in Hengelo (074-245 55 55).