• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Trainingen

Deelname aan één van onderstaande trainingen verloopt via een aanmeldings- en intakeprocedure. De mentor is de contactpersoon. Hierbij wordt bekeken of de betreffende training tegemoet komt aan de hulpvraag van de leerling. Over de wijze van signaleren en de programma’s zelf ontvangen de ouders in de loop van het schooljaar informatie. In principe wordt geen specialistische begeleiding gegeven zonder de toestemming van de ouders.

Sociale vaardigheidstraining

Tijdens deze training begeleiden wij de leerling in het oefenen van vaardigheden voor een positieve interactie met de ander. De leerling leert op welke wijze hij/zij initiatief kan nemen en op initiatieven van anderen kan reageren. De training vindt plaats in groepsverband in de tweede helft van het eerste leerjaar.  
 
Ieder leerjaar wordt in overleg met het Algemeen Maatschappelijk Werk besproken of het mogelijk is een sociale vaardigheidstraining aan te bieden voor leerlingen in de bovenbouw. Deze training wordt in groepsverband gegeven door een medewerker van het Algemeen Maatschappelijk Werk, in de tweede helft van het leerjaar.   

Concentratietraining

De leerling wordt begeleid in het oefenen van vaardigheden om zich beter te kunnen concentreren en de aandacht vast te kunnen houden bij een opdracht. De leerling krijgt oefeningen waardoor hij/zij onderscheid kan maken tussen ontspannen aandacht en gerichte aandacht (concentratie) en hoe hij/zij de aandacht kan vasthouden als er afleidende prikkels zijn. De training wordt in groepsverband gegeven in de tweede helft van het eerste leerjaar. Deze training wordt alleen binnen de sector havo-vwo gegeven. 

Motorische Remedial Teaching

De leerling oefent tijdens deze training zijn motorische vaardigheden. Dit gebeurt in aparte lessen met onder andere baloefeningen en het gebruik van toestellen. De training wordt in groepsverband gegeven gedurende het eerste leerjaar. De docent lichamelijke opvoeding geeft aan welke leerlingen hieraan deel kunnen nemen.  

Faalangstreductie training

De leerling leert faalangst te herkennen en op welke manier hij/zij met stressvolle opdrachten of situaties om kan gaan. Het doel is dat de leerling meer ontspannen kan functioneren door zijn/haar gedachten en gedrag op een positieve manier te richten. De training wordt in groepsverband gegeven in het tweede leerjaar.  

Examenvreesreductie training

De leerling wordt begeleid in het omgaan met examenstress. De begeleiding wordt in groepsverband gegeven.  

Begeleiding voor dyslectische leerlingen

In het eerste leerjaar worden de leerlingen, die mogelijk dyslectisch zijn, gesignaleerd en, eventueel na een periode van training, voor dyslexieonderzoek aangemeld. De leerling en de ouders worden hierover door de mentor geïnformeerd.
Voor de leerlingen met een dyslexieverklaring is de dyslexiebegeleiding in het eerste en de volgende jaren erop gericht dat de leerling inzicht krijgt in zijn/haar vaardigheden en weet hoe hij/zij er mee om kan gaan. Het doel is dat de leerling zijn/haar capaciteiten, ondanks de dyslexie, zo goed mogelijk weet te ontwikkelen. De begeleiding is kortdurend en vraaggestuurd. 

Weerbaarheidtraining voor jongens (leerjaar 2 en 3 vmbo)

De leerling wordt begeleid in het, op een positieve manier, opkomen voor zichzelf. De leerling oefent en bespreekt samen met medeleerlingen hoe gedrag overkomt en welke consequenties dit heeft. Er worden nieuwe manieren van gedrag aangereikt en geoefend.
De aanmelding verloopt via de mentor.