• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

De structuur van ons Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs is opgebouwd uit drie onderdelen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Onderbouw (klas 1)

In de eerste jaren is er veel aandacht voor de individuele aandachtspunten van de leerling en het pedagogisch klimaat in de klas. Er wordt ruim aandacht besteed aan theorie, basisvorming met streefdoelen, vaardigheidstraining en werkhoudingaspecten. Het gaat in deze klassen om basisvaardigheden in de volgende praktijkonderdelen: Techniek, hout en metaal, dier- en groenvoorziening, huishoudkunde en textiele werkvormen.

Middenbouw (klas 2)

In de middenbouw ligt het accent op arbeidsvoorbereiding door het lopen van voorbereidende en interne stages. De theorievakken zijn steeds meer “praktisch” gericht en er is veel aandacht voor het samenwerken en het vergroten van de zelfstandigheid.

Bovenbouw (klas 3, 4, 5)

In de bovenbouw ligt het accent meer op de arbeidstraining. Het praktische en theoretische gedeelte ondersteunt steeds meer de interne en externe arbeidstraining. In klas 3 lopen de leerlingen voorbereidende stages: dit zijn drie heel verschillende stages, één dag per week. In klas 4 gaan de leerlingen verder met leerstages: twee keer een half jaar stage lopen in een keuzerichting, twee dagen per week. Ten slotte lopen ze in klas 5 plaatsingsstages: drie dagen of meer stage lopen met als doel er een werkplek aan over te houden, of werken in combinatie met een vervolgopleiding.

Indien nodig worden de leerlingen ingeschreven bij een arbeidsbureau voor eventuele cursussen, of maken kennis met organisaties als UWV, Jobcoach, een re-integratiebureau, Gemeente, Mee IJsseloevers voor extra ondersteuning/ begeleiding.

Entree-opleiding

Sinds augustus 2014 wordt "Entree onderwijs" aangeboden bij ons op het Praktijkonderwijs. Deze opleiding wordt gegeven onder supervisie van Landstede. Zij zorgen voor de ondersteuning van de docenten van het Pro en de examinering.
Voor nadere informatie kunt u hier klikken.