• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

De leerlingenraad

Enkele jaren geleden is gestart met het verder vormgeven van de leerlingenraad van het vmbo. In elk team is een leerlingenraad actief geworden. Dit wordt nog verder uitgebouwd.

De organisatie

Elk team heeft een leerlingenraad. Deze wordt begeleid door een docent. Eens per zes weken overlegt de leerlingenraad met de docent en soms met de teamleider over de dagelijkse gang van zaken, plannen en activiteiten. Vanuit de leerlingenraden worden leerlingen afgevaardigd naar het leerlingenparlement. Dit parlement overlegt enkele keren per jaar met de sectordirecteur.

Wat doet de leerlingenraad?

  • Het regelen en organiseren van activiteiten die in het belang zijn van de leerlingen, of ten goede komen aan de sfeer binnen het team en de school.
  • Het behartigen van de belangen van alle leerlingen.
  • De leerlingen inspraak geven in de activiteiten van de Leerlingenraad en hun daarover voldoende informeren.

Wat doet het leerlingenparlement?

  • Haar achterban vertegenwoordigen in het overleg met de sectordirecteur.
  • Het afvaardigen van leden naar de medezeggenschapsraad. Met name over de zaken die de leerlingenraad in het bijzonder aangaan en over wat in de WMS 2007 (een wet over medezeggenschap op scholen) vermeld staat.

Contact

Heb jij een vraag of opmerking voor de leerlingenraad, wil je graag een punt op de agenda zetten, of zou je zelf graag in de leerlingenraad willen? Dan kun je ons bereiken door een mailtje te sturen naar mevrouw Brandwagt of de begeleider uit je eigen team.