• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Over ons vmbo onderwijs

Binnen het vmbo kennen we in drie verschillende niveaus. De leerlingen kunnen, afhankelijk van hun capaciteiten en belangstelling, kiezen uit:

  • basisberoepsgerichte leerweg (bb), waaronder het leerwerktraject;
  • kaderberoepsgerichte leerweg (kb);
  • gemengd theoretische leerweg (gt).

Verbreden, verdiepen en verschillen: onderwijs op het vmbo

De ‘V’ in vmbo staat voor ‘voorbereidend’. Doel van het onderwijs op het vmbo is dan ook kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. De maatschappij van vandaag -maar zeker die van morgen - vraagt om breed opgeleide jongeren, die hun kennis en vaardigheden optimaal ontwikkeld hebben. Omdat geen twee kinderen precies dezelfde talenten hebben, bieden wij onze leerlingen keuzemogelijkheden. Zo kunnen zij een onderwijspakket samenstellen, dat bij hen zelf past en dat hen de beste mogelijkheden biedt in hun verdere ontwikkeling.
Door de lesstof aan te bieden in betekenisvolle gehelen willen we onze leerlingen de kans geven zich breed en stevig te ontplooien. In de onderbouw doen we dit door te werken met leergebieden, in de bovenbouw door intersectoraal onderwijs.

Leergebieden

Een leergebied bestaat uit verschillende vakken die logisch met elkaar samenhangen. Daardoor krijgen de leerlingen een bredere en meer gefundeerde kennis van de stof. Voorbeelden van leergebieden zijn Mens & Maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, economie, levensbeschouwing en maatschappijleer) en Natuur &Techniek (natuur-/scheikunde en techniek). Daarnaast leert een jongere bijvoorbeeld in het leergebied Moderne Vreemde Talen dat de grammatica die hij bij Nederlands aanleert, dezelfde is als hij ook bij Engels of Duits nodig heeft. Er ontstaat samenhang en daardoor een beter begrip.

Intersectoraal

Vanaf het schooljaar 2013 – 2014 volgen alle leerlingen in klas 3 en 4 een intersectoraal programma. Dit programma is breed, praktisch en heeft een oriënterend karakter. In de opdrachten is niet alleen sprake van een verbinding tussen meerdere sectoren, er is ook aandacht voor de integratie van het beroepsgerichte deel in het algemeen vormende deel (denk aan vakken als Nederlands, Engels, wiskunde) en omgekeerd. Door brede programma’s samen te stellen kunnen leerlingen hun beroepskeuze uitstellen en zich beter voorbereiden op toekomstige keuzes. In het praktijkleren wordt intensief contact gezocht met het bedrijfsleven. Hierdoor ontstaat een vorm van verbindend leren, die kan leiden tot een betere motivatie en in het verlengde daarvan tot betere resultaten.
In het intersectorale programma vormt Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) een vast onderdeel. Door deze koppeling kunnen leerlingen betere keuzes maken voor het vervolgonderwijs op het mbo. De verwachting is tevens dat dit zal zorgen voor een afname van vroegtijdig schoolverlaten.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Sommige leerlingen kunnen met wat extra begeleiding het vmbo succesvol afronden. Deze extra begeleiding kan bestaan uit het krijgen van aangepaste lesstof, maar ook kunnen leerlingen op een andere manier binnen het onderwijsprogramma geholpen worden. De hulpvraag van de leerling in combinatie met de mogelijkheden binnen of buiten de school zijn daarin leidend. We noemen dit het lwoo (leerwegondersteunend onderwijs). Voor toelating is een indicering noodzakelijk door een RVC (Regionale Verwijzings Commissie). Zij bepalen op grond van de intelligentie, de leerachterstand en het sociaal emotioneel welbevinden of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs.

Sectorleiding

Bij de dagelijkse leiding van de sector vmbo wordt de sectordirecteur bijgestaan door teamleiders. De sectordirecteur is tevens verantwoordelijk voor de organisatorische gang van zaken.

Begeleiding

Zoals staat vermeld in het algemene deel van de schoolgids, begeleidt de mentor de leerlingen en signaleert of er behoefte is aan extra begeleiding of specifieke trainingen. 
Leerlingen worden uitvoerig begeleid bij hun studie- en beroepskeuze. Doel van deze begeleiding is dat leerlingen - rekening houdend met eigen interesses, capaciteiten en sterke en zwakke kanten - een keuze kunnen maken voor een passende opleiding en/of beroep. De mentor speelt hierbij een belangrijke rol als eerstelijns begeleider. De mentor wordt hierbij o.a. ondersteund door de kaderdocent.

Bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding komen de volgende activiteiten aan bod: 
- arbeids- en opleidingsoriëntaties
- stages
- vakkenkeuze
- excursies
- bezoek open dagen
- mbo-informatieavond
- meeloopdagen mbo
- opbouw portfolio
- interessetesten

Via testen en persoonlijke gesprekken worden individuele kwaliteiten en behoeftes van de leerlingen duidelijker. De school heeft de beschikking over een uitgebreid scala aan informatiemateriaal van vervolgopleidingen binnen het mbo en binnen het Carmel College Salland. Leerlingen en ouders kunnen met de mentor of eventueel de decaan afspraken maken om te spreken over hun studie- en beroepskeuze.

Lessentabellen

In de lessentabellen staat per leerjaar aangegeven welke lessen de leerlingen krijgen. Per periode ontvangen de leerlingen een lesrooster, waarin de verdeling van de lessen over de week is aangegeven. De vmbo lessentabellen voor leerjaar 1 tot en met 4 kunt u desgewenst hier downloaden. Deze lessentabel is ook elders opgenomen op de schoolwebsite onder ‘Over onze school/schoolgids/regels en afspraken’.

Belangrijke data

Via de digitale nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over belangrijke data en activiteiten. De data van bijvoorbeeld ouderavonden en rapportenvergaderingen en de examens kunt u ook bekijken op de website onder ‘vmbo/agenda/jaaragenda’.

Meedenken en meepraten

Het vmbo heeft een eigen ouderraad. De ouderraad vmbo is bereikbaar via ouderraadvmbo@carmelcollegesalland.nl. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website onder ‘vmbo/ouders/ouderraad’.

Leerlingenraad

De leerlingenraad staat onder begeleiding van dhr. B. Korteschiel. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website onder ‘vmbo/leerlingen/leerlingenraad’.