• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Doelstelling van het Praktijkonderwijs

Wij bieden onderwijs aan leerlingen voor wie bij aanvang van het voortgezet onderwijs, het niet mogelijk lijkt een regulier diploma te halen.

Het praktijkonderwijs geeft invulling aan de nieuwe Wet Voortgezet Onderwijs (WVO). Wij geven passende zorg én training in theorie en praktijk, met als doel de leerling te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Wij streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de individuele leerling. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele behoeften en mogelijkheden. Waar mogelijk behalen de leerlingen certificaten, waarvan sommigen aansluiten bij niveau 1 van een ROC.

Een nadere uitwerking van de doelstelling, is te vinden in het "Schoolontwikkelingsplan" .