• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

De oudervereniging

Het doel van de oudervereniging is de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen, waarbij het kind voorop staat. Een goed ‘partnerschap’ tussen ouders en school is belangrijk. Carmel College Salland heeft één oudervereniging, bestaande uit drie ouderraden. Deze drie ouderraden werken nauw samen. Daar waar nodig en mogelijk proberen we zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken.

Alle ouders van leerlingen van de school zijn automatisch lid van de vereniging, tenzij zij uitdrukkelijk laten weten hierop geen prijs te stellen. De contributie is inbegrepen in de algemene schoolbijdrage.

Meedenken en meepraten in klankbordgroepen en de MR

Als ouderraden proberen we zo breed mogelijk betrokken te zijn bij de school. Zo zijn vier ouders vertegenwoordigd in de  medezeggenschapsraad (MR). Twee leden uit de ouderraad vmbo en twee leden uit de ouderraad havo-vwo. In de MR hebben leerkrachten, leerlingen en ouders zitting. In de wet op medezeggenschap is vast gelegd waar de ouders instemmingsrecht, initiatiefrecht of adviesrecht over hebben.
Drie keer per schooljaar wordt er een klankbordavond georganiseerd door de sectorleiding in samenspraak met de ouderraad. Hierin kunnen ouders meedenken over de ontwikkelingen binnen het onderwijs, de school, de sector en de specifieke onderwijsafdelingen. Op deze manier proberen we als ouderraad zo goed mogelijk op de hoogte te blijven bij wat er speelt op school. Tijdens de laatste klankbordavond was het onderwerp bufferweken. Klik hier voor het verslag van deze avond.

Overleg met de directie

Twee maal per jaar vergadert de oudervereniging met de directie. In de vergadering aan het begin van het schooljaar zal vooruit gekeken worden en de vergadering aan het eind van het schooljaar zal meer in het teken staan van evaluatie.

Jaarlijkse thema avond

Aan het begin van elk schooljaar, organiseert de oudervereniging een thema avond. Tijdens deze avond wordt ook de algemene ledenvergadering gehouden. Hierin worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van onze activiteiten door middel van o.a. het jaar- en financieel verslag.

Ouderraad Praktijkonderwijs

De ouderraad van de sector pro bestaat momenteel uit 6 personen en vergadert 6 keer per jaar, waarbij de teamleider en een leerkracht aanwezig is. De ouderraad van het Praktijkonderwijs vertegenwoordigt  ongeveer 110 leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Ouderraad vmbo

De ouderraad van de sector vmbo bestaat momenteel uit 10 personen. Gemiddeld vergadert de ouderraad één keer per zes weken. De vergaderingen worden bijgewoond door de sector directeur en een teamleider.
De ouderraad van het vmbo vertegenwoordigt zo’n 1200 leerlingen en hun ouders/verzorgers. De ouderraad houdt onder andere zicht op lesuitval en andere ontwikkelingen die in het vmbo plaatsvinden.

Ouderraad havo-vwo

De ouderraad van de sector havo-vwo bestaat momenteel uit 8 personen. Gemiddeld vergadert de ouderraad van havo-vwo één keer per zes weken. De vergaderingen worden bijgewoond door de sector directeur. De vergaderingen worden zo gepland dat deze een week voor de MR vergaderingen zijn. Zo kunnen de ouders die in de MR zitten, onderwerpen voorbespreken met andere ouders. De ouderraad van havo-vwo vertegenwoordigt zo’n 1800 leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Contact opnemen, actief lid worden?

Heeft u vragen, tips, ideeën, of wilt u misschien actief lid worden van één van de ouderraden? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via e-mail.