• Search
  • Home
  • Email
  • Print
  • Contact

Vormen van leerlingbegeleiding

Coördinatie van de leerlingbegeleiding

De leerlingbegeleiding wordt zoveel mogelijk gegeven door de mentor en de docenten van de leerling. Wanneer er meer specifieke vragen zijn rondom het welbevinden of het functioneren van een leerling kan de mentor contact zoeken met de specialistische leerlingbegeleiding. De verschillende vormen van begeleiding worden apart toegelicht.

Begeleiding van leerlingen met informatieverwerkingsproblemen (o.a. Taal- en rekenzwakke leerlingen)

Signalering van taalzwakke leerlingen

In de eerste weken van het schooljaar zal gekeken worden of er een signaleringstest afgenomen wordt bij de brugklasleerling. Vanuit het docententeam wordt naar aanleiding van de eerste leerlingbespreking de leerling, waarbij dyslexie wordt vermoed, besproken met de remedial teacher. Deze bepaalt of er aanleiding is voor verdere screening. Deze signaleringstesten bestaan uit een dictee en een leestoets. Aan de hand van onder andere de resultaten van deze tests en op basis van de informatie vanuit het basisonderwijs wordt bepaald, eventueel  in overleg met de orthopedagoog, of de leerling in aanmerking komt voor de dyslexiescreening of dat de leerling eerst nog trainingslessen moet volgen. Deze trainingslessen zijn nodig om de hardnekkigheid vast te stellen. Wanneer nog steeds een vermoeden is van dyslexie wordt het onderzoekstraject naar dyslexie gestart.

REKENEN

Leerlingen die nog niet voldoen aan het rekenniveau voor HAVO/VWO worden hierin begeleid.

 Specialistische leerlingbegeleiding

Soms hebben leerlingen, ondanks de begeleiding van de mentor, moeite om hun plekje in de groep te vinden of hun doelen te behalen. Voor deze leerlingen kan de mentor contact zoeken met het Begeleidingsteam Leerlingbegeleiding. Een kortdurend begeleidingstraject door één van de leerlingbegeleiders is één van de mogelijkheden. De leerlingbegeleider kan voor de hulpvraag en de begeleiding van de leerling advies vragen bij de orthopedagoog die aan school is verbonden.

Het uitgangspunt is dat de verwijzing naar de specialistische leerlingbegeleiding in overleg met ouders plaatsvindt.

BEGELEIDING VAN LEERLINGEN MET STRUCTURELE BEPERKINGEN

De leerlingen waarbij een structurele beperking is vastgesteld, worden door de mentor begeleid. De mentor kan een beroep doen op de specialistische leerlingbegeleiding voor extra begeleidingsmogelijkheden. Onder leiding van de specialistische leerlingbegeleiding wordt samen met de leerling, de ouders en de mentor de inhoud van de begeleiding besproken. Via de mentor worden eventueel de docenten bij de begeleiding betrokken.